02.01.2024

ZARZĄDZENIE NR   1 /2024

Dyrektora Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim

z dnia 02.01.2024 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim

w zamian za święto przypadające w sobotę 06 stycznia 2024 r.

 

         Na podstawie art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy            (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam dzień 26 stycznia 2024 roku (piątek) jako dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w dzień inny niż niedziela tj. za Trzech Króli, które przypada w sobotę 06 stycznia 2024 roku.

§ 2.

O ustalonym dniu wolnym od pracy informacje się pracowników i interesantów poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, na drzwiach wejściowych do budynku Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, na stronie internetowej www.kamienskidomkultury.pl oraz zamieszczenie informacji na BIP KDK.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dyrektor Kamieńskiego Domu Kultury

Małgorzata Michałowska