29.03.2024

ZARZĄDZENIE NR   5 /2024

Dyrektora Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim

z dnia 27.03.2024 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim

Na podstawie art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy  (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465. z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 29 marca 2024 roku (piątek) jako dzień wolny od pracy w związku z odebraniem dnia wolnego dla pracowników za wypracowane nadgodziny w dniu 23.03.2024r.

§ 2

O ustalonym dniu wolnym od pracy informacje się pracowników i interesantów poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, na drzwiach wejściowych do budynku Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, na stronie internetowej www.kamienskidomkultury.pl oraz zamieszczenie informacji na BIP KDK.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Kamieńskiego Domu Kultury

Małgorzata Michałowska