25.04.2024

ZARZĄDZENIE NR   12 /2024
Dyrektora Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim

z dnia 25.04.2024 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim

         Na podstawie art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465. z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 29 i 30 kwietnia 2024 roku (poniedziałek i wtorek) jako dni wolne od pracy w związku z odebraniem wypracowanych nadgodzin w dniu 03.05.2024r.

§ 2

O ustalonym dniu wolnym od pracy informacje się pracowników i interesantów poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, na drzwiach wejściowych do budynku Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, na stronie internetowej www.kamienskidomkultury.pl oraz zamieszczenie informacji na BIP KDK.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                Dyrektor Kamieńskiego Domu Kultury

                                                                             Małgorzata Michałowska